KARIÉROVÝ PORADCE - ZKOUŠKA Z PROFESNÍ KVALIFIKACE

TERMÍN KONÁNÍ: 

MÍSTO KONÁNÍ: Holečkova 875/55, Praha 5

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v teorii a metodách kariérového poradenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vymezit kariérové poradenství jako obor lidské činnosti, jeho předmět, cíle, sektory působení, cílové skupiny klientů Ústní ověření
b Uvést a charakterizovat teorie kariérového poradenství v minimálním rozsahu zdrojů v českém jazyce Ústní ověření
c Představit vlastní portfolio metod, technik a strategií kariérového poradenství, uvést příklady aplikace jednotlivých metod, technik a postupů kariérového poradenství v praxi Ústní ověření
d Charakterizovat metody shromažďování kariérových informací o klientovi (uvést příklady) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.

Vyhledávání, tvorba a poskytování kariérních informací pro přímou i bezkontaktní kariérovou práci s klientem (jednotlivcem i skupinami)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem kariérové informace a způsob práce s nimi Ústní ověření
b Popsat alespoň pět okruhů informací, které jsou klíčové pro kariérové poradenství Ústní ověření
c Vyjmenovat základní zdroje kariérových informací, předvést práci s jedním zvoleným zdrojem (vyhledání dle zadání) Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést modelový rozhovor s klientem zaměřený na sdělování kariérových informací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.

Uplatňování metod, technik a postupů základní kariérové diagnostiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní etické principy při kariérové diagnostice Ústní ověření
b Popsat základní metody kariérové diagnostiky a jejich užití s ohledem na cíle diagnostiky Ústní ověření
c Popsat zásady volby konkrétních diagnostických metod vzhledem k cílům diagnostiky Ústní ověření
d Popsat základní zásady interpretace diagnostických metod v kariérové diagnostice Ústní ověření
e Předvést 2 metody kariérové diagnostiky (jednu testovou a jednu netestovou) - zdůvodnění volby metody, její administrace, vyhodnocení a interpretace klientovi Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.

Vedení poradenského rozhovoru s cílem získat základní kariérové informace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat cíle, druhy, podmínky, strukturu poradenského rozhovoru, identifikovat motivaci klienta, jeho předpoklady a schopnosti s ohledem na prostředí, v němž se klient pohybuje, identifikovat cesty možného kariérového rozvoje Ústní ověření
b Charakterizovat cíle, druhy, podmínky, strukturu poradenského rozhovoru Ústní ověření
c Popsat techniky vedení rozhovoru, včetně technik kladení otázek ‒ sestavit uzavřené a otevřené otázky Ústní ověření a praktické předvedení
d Charakterizovat prostředí pro bezpečně vedený poradenský rozhovor Ústní ověření
e Předvést průběh poradenského rozhovoru a prokázat dovednost efektivně komunikovat a řešit potřeby klienta Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.

Kariérová práce s jednotlivcem a se skupinou, individuální plány, metody skupinové kariérní práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metodiku tvorby individuálních plánů, sběr informací, uzavření kontraktu, určení priorit, posilování aktivních rozhodování a volby klienta, kontrolu plnění cílů Ústní ověření
b Uvést metody kariérového plánování rozvoje: akční plán, osobní projekt, hodnocení alternativ, ujasnění hodnot, průzkum kompetencí Ústní ověření
c Předvést a popsat motivační techniky kariérového poradenství při individuální a skupinové práci s klienty Praktické předvedení a ústní ověření
d Zdůvodnit užití skupinového poradenství v rámci kariérového poradenství, uvést možná zaměření akcí skupinového kariérového poradenství a výhody heterogenní nebo homogenní skupiny Ústní ověření
e Popsat techniky a metody práce se skupinou Ústní ověření
f Sestavit ukázkový program skupinového poradenství podle specifika vybrané cílové skupiny, zdůvodnit volbu jednotlivých postupů, metod Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.

Vedení evidencí, systemizace kariérových informací na regionální úrovni, práce s potenciálními zaměstnavateli

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady, význam, způsoby a formy vedení dokumentace o klientovi ve vztahu k jeho vzdělání, kvalifikaci a rekvalifikaci, zaměstnání a řízení kariéry Ústní ověření
b Efektivně vést dokumentaci v elektronické podobě na PC Praktické předvedení
c Identifikovat aktéry kariérového poradenství (instituce, které realizují nebo mají vliv na rozvoj kariérového poradenství či poskytovatele poradenství, zaměstnavatele) a u každého aktéra popsat jeho roli v kariérovém poradenství Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.

Skupinové a individuální poradenství o možnostech profesního uplatnění uchazečů o zaměstnání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem zaměstnatelnost a popsat, jak vést klienta k tomu, aby si ji posílil nebo zvýšil Ústní ověření
b Popsat obvyklý průběh výběrového řízení na obsazení pracovního místa Ústní ověření
c Charakterizovat termín další vzdělávání dospělých, popsat jeho význam a užití v rámci kariérového poradenství v oblasti zaměstnanosti Ústní ověření
d Vysvětlit základní principy a možnosti konstrukce strukturovaného životopisu pro účely výběrového řízení. Uvést hlavní chyby sestavování životopisu Ústní ověření
e Vysvětlit účel motivačního dopisu a jeho struktury. Uvést hlavní chyby při psaní motivačního dopisu Ústní ověření
f Popsat hlavní nástroje a prostředky, které se využívají v procesu hledání zaměstnání Ústní ověření
g Popsat příklady specifických skupin uchazečů o zaměstnání a základní zaměření kariérového poradenství v práci s těmito skupinami Ústní ověření
h Připravit a předvést ukázku skupinového kariérového poradenství pro nezaměstnané (např. Job Club nebo motivační poradenský program) Praktické předvedení
i Popsat strukturu a postupy individuálního kariérového poradenství zaměřeného na oblast zaměstnanosti (včetně dalšího vzdělávání) Ústní ověření
j Předvést rozhovor v rámci kariérového poradenství zaměřeného na oblast zaměstnanosti (klient dlouhodobě nezaměstnaný 50+, klient čerstvý absolvent SŠ, klient ‒ osoba se zdravotním postižením po odebrání invalidního důchodu) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v přehledech, statistikách, analýzách a prognózách trhu práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, co je to trh práce, popsat jaké mechanismy se uplatňují v jeho fungování a jaké vlivy na něj působí Ústní ověření
b Vyhodnotit statistické údaje z příkladu aktuální statistiky regionálního trhu práce Praktické předvedení
c Popsat užití analýz a prognóz trhu práce v rámci kariérového poradenství Ústní ověření
d Popsat legislativní rámec oblasti zaměstnanosti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.

Posuzování vhodnosti pracovních míst z hlediska kvalifikace, praxe a preferencí uchazeče

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní charakteristiky volného místa Ústní ověření
b Vyhledat volná místa na webových portálech Praktické předvedení
c Posoudit vhodnost 4 vyhledaných pracovních míst vzhledem ke kvalifikaci, praxi a preferencím 2 vzorových uchazečů (2 místa na 1 uchazeče) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.