MENTORING

Co v této oblasti školám nabízíme?
1. semináře, kurzy a výcvik budoucích mentorů (otevřené i na zakázku), časová dotace dle potřeba a výběru akreditovaného kurzu (viz šablony MŠMT)
2. externí mentoring 

Neváhejte volat na 777 327 155 nebo nezávaznou poptávku zadat níže. Obratem se ozveme.


Mentoring je spolupráce mezi mentorem a menteem. Tento proces se provádí v oblasti zájmu menteeho a za pomoci mentora, což je člověk s většími zkušenostmi z dané oblasti. Ten svému svěřenci zprostředkovává osvědčené přístupy a postupy. Tímto systematickým učením se mentee vyvíjí a zlepšuje své schopnosti a dovednosti. Důležité je mít na zřeteli právě cíle menteeho. Mentor je pomocníkem, průvodcem, znalcem procesu mentoringu a této znalosti využívá k tomu, aby pomáhal menteemu v osobnostním růstu a sebepřekračování, v získávání pracovních kompetencí a to v zájmu svém a v zájmu zaměstnavatele

Proces mentoringu má svá pravidla, přesto jeho průběh je vždy odlišný. Je vzájemnou interakcí mentora a menteeho, jejich typologii, je závislý na mnoha okolnostech, zejména pracovních a osobních. Je tvořivým procesem, jehož cíle jsou nastaveny a průběžně sledovány a evaluovány. Do cíle spolu mentor a mentee kráčejí takovým tempem, aby všechny kroky byly pro mentorovaného příjemné (nebo alespoň stravitelné...). Flexibilita mentoringu umožňuje opustit nepotřebné či vyřešené a pružně reagovat na záležitosti nečekané, nové...

Jaká přesně je role mentora? Co od něj učitel může očekávat? Jakým přínosem pro dnešní školství je? Německý filozof moravského původu Edmund Husserl mluvil o "samodanosti "věcí. Nepochyboval o skutečnosti toho, co se ve zkušenosti ukazuje. Postřehl ovšem, že zájem se upírá k věci samé a přeskakuje zkušenost. Tím se ochuzujeme o možnost zkoumat ji jako takovou. Učitel upírá svůj zájem ke konkrétnímu cíli. Situaci mnohokrát zažil, má konkrétní zkušenost. Ale přesto věci nejsou, jak mají být. A zde bychom mohli mluvit o jednom z nejdůležitějších úkolů mentora (nebo kolegy z vedlejší třídy). Vidět proces nově, "nepřeskočit" jej. Podívat se novýma očima...

Jsou čeští učitelé připraveni / uvítali by zavedení mentoringu do škol? Je možno doporučit mentoring i zkušeným pedagogům? Lze využití mentoringu považovat za efektivní prevenci v boji proti syndromu vyhoření? Jaká je charakteristika mentora? Je předpoklad, že z řad kvalitních učitelů vzejde dostatek kvalitních mentorů?

Slovo mentor pochází z řečtiny. Poprvé se objevilo v řeckém eposu Odyssea. Když Odyseus odcházel do Trojské války, svěřil péči o svou rodinu Mentorovi, který sloužil jako učitel a vychovatel jeho syna Telemacha. Úkolem mentora nebylo pouze vychovat Telemacha, nýbrž vést jej k vlastní zodpovědnosti za svůj život.

Po válce byl Odyseus odsouzen putovat 10 let než se vrátil domů. Telemachus, již dospělý, se vydal svého otce hledat. V pátrání mu pomáhala bohyně Athéna, která se přestrojila za Mentora a doprovázela Telemacha na jeho cestě. V té době se slovo "mentor" stalo synonymem důvěrného rádce, přítele, učitele a zkušené a moudré osoby. 1)

Prof. Barták píše: Klíčem k nadstandardním výsledkům je pochopení triády UMĚT _ CHTÍT - MOCI.... A pokračuje: Moderní metody rozvoje jakými jsou development centre, koučink, mentoring, counseling či action learning navození souladu jednotlivých článků v této triádě úspěšně napomáhají. 3)

Které z vrcholů zmíněného trojúhelníku mentorig může ovlivnit?

UMĚT - tedy znalosti, dovednosti, zkušenosti. Mentor, sám zkušený odborník, bude umět vést kolegu po stránce odborné. Mentoring se proto samozřejmě nabízí jako nástroj pomoci začínajícím zaměstnancům, v případě pedagogického mentoringu učitelům. Otázkou zůstává, zda by mentoring byl přínosem pro učitele s několikaletou praxí. Neodmítnou jej už zpočátku? Odpovědět na tuto otázku je jedním z cílů práce. Dá se ale předpokládat, že právě tato kategorie - tedy umět - bude důležitá spíše pro mladé začínající učitele.

CHTÍT - mentor je odborníkem na proces, postará se o to, aby se představy a přání proměnily v reálné cíle a plány. Neměl by vnucovat své cesty ke svému cíli, neměl by přebírat zodpovědnost za menteeho.

Zdá se, že nejméně - mentor i mentee - mohou ovlivnit poslední z triády - MOCI. Jedná se spíše o kategorii, kterou spravuje prostředí, zvyklosti, firemní kultura, finanční řízení, strategické plánování..., ale i vnější souvislosti - celospolečenská atmosféra, ekonomická situace apod. Ale pokud mentoring ve firmě funguje - mohou společně mentor a mentee hledat cesty mezi mantinely nastavenými vnitrofiremním i vnějším prostředím. A lépe: poznávat tato vymezení podrobněji, důvěrněji, případně posouvat je. Ku prospěchu menteeho i organizace či společnosti.

Snad tedy vedení škol a sami učitelé budou chtít, odborníci, zkušení učitelé (mentoři) budou umět a věřme, že i okolnosti vnější nebudou klást překážky. A potom zkusme mentoring, nástroj, který dokáže to, co je v nás a to, čím procházíme, zefektivnit, to dobré znásobit a chyby využít k eliminaci těch budoucích...

autor: Iva Stratilová

1) In: https://www.cpkp.cz/mentoring/co_je_mentoring.html

2) BRUMOVSKÁ, T., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G.: Mentoring. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-772-5

3) BARTÁK, J.: Jak vzdělávat dospělé. Praha: Alfa - Nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-87197-12-7, s. 132, odst.2