Představitel vedení pro kvalitu/ Manažer kvality ISO 9001

Komu je školení Představitel vedení pro kvalitu / Manažer kvality IS0 9001 určeno?
Školení Představitel vedení pro kvalitu / Manažer kvality ISO 9001 je určeno pracovníkům působícím v systému managementu kvality, především představitelům vedení pro systém managementu kvality, manažerům kvality a auditorům kvality. Všem, kteří tento systém managementu vytvářejí nebo chtějí vytvořit. Případně pracovníkům, kteří se chtějí seznámit s uvedenou normou ČSN EN ISO 9001:2009 a metodami monitoringu systému managementu kvality pro zhodnocení jeho efektivnosti nebo těm, kteří se rozhodli rozšířit svoje znalosti
 
Co Vám školení Představitel vedení pro kvalitu / Manažer kvality ISO 9001 přinese?
Seznámení s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 na systém managementu kvality. Naučíte se orientovat v procesech, monitorovat, provádět a vyhodnocovat jejich efektivnost. Získaná data jsou účinným prostředkem pro pracovníky jednotlivých útvarů i pro vedení firmy.
 
Požadavky pro absolvování
Pro přihlášení se na školení Představitel vedení pro kvalitu / Manažer kvality ISO 9001 nejsou na zájemce kladeny žádné požadavky. Absolvované školení Interní auditor ISO 9001 je výhodou.
 
Náplň školení Představitel vedení pro kvalitu / Manažer kvality ISO 9001
Současný stav normy pro systémy managementu kvality a norem vztahující se ke QMS, legislativní rámec
Hlavní principy systému managementu kvality, procesní přístup (PDCA)
Výklad normy ČSN EN ISO 9001:2008
Definování procesů, hierarchie dokumentace, monitorování a měření
Průběh kontrolních činností (sběr a ověřování informací, taktika a dokumentace, záznamy)
Modelové situace, případové studie, praktické zkušenosti. Zaměření na správnost dokumentace, efektivnost využívání zdrojů, spolehlivost a úplnost informací, shodu s postupy a jejich přiměřenost, dosahování výsledků s ohledem na cíle, odhalování nedostatků
Plánování a provádění interních auditů, vedení záznamů o interních auditech
Využití nástrojů pro sběr dat (statistické metody, analýzy rizik, …)
Zpracování reportingu pro vedení organizace (výsledky auditů, zpětná vazba od zákazníků, výkonnost procesů a shoda produktů, stav preventivních a nápravných opatření, následná opatření vyplývající z předchozích přezkoumání systému managementu, změny, které by mohly ovlivnit systém managementu kvality a doporučení pro zlepšování)
Posuzování efektivnosti nápravných a preventivních opatření
Závěrečný písemný test
 
Cena školení Představitel vedení pro kvalitu / Manažer kvality ISO 9001
5.980,- Kč bez DPH za osobu. V případě většího počtu zájemců z jedné společnosti nabízíme výhodnější podmínky. Nabídku Vám zpracujeme do 10 minut po obdržení Vaší poptávky.
 
Délka školení Představitel vedení pro kvalitu / Manažer kvality ISO 9001: 2 dny (2x8 hodin
 
Odborný garant: Ing. Stanislav Kobylka
 
Metoda výuky: Školení Představitel vedení pro kvalitu / Manažer kvality ISO 9001 probíhá formou přednášky, případových studií a modelových situací a diskuze
 
Forma ukončení: Vydání OSVĚDČENÍ o úspěšném absolvování školení Představitel vedení pro kvalitu / Manažer kvality ISO 9001
 
Kde proběhne školení: Školení je možné se zúčastnit v našem školicím středisku v Brně, jsme ale připraveni zorganizovat školení přímo ve vaší společnosti a ukázat Vám auditování přímo Vaší společnosti.