Mentoring 

Mentoring je spolupráce mezi mentorem a menteem.  Tento proces se provádí v oblasti zájmu menteeho a za pomoci mentora, což je člověk s většími zkušenostmi z dané oblasti. Ten svému svěřenci zprostředkovává osvědčené přístupy a postupy. Tímto systematickým učením se mentee vyvíjí a zlepšuje své schopnosti a dovednosti. Důležité je mít na zřeteli právě cíle menteeho. Mentor je pomocníkem, průvodcem, znalcem procesu mentoringu a této znalosti využívá k tomu, aby pomáhal menteemu v osobnostním růstu a sebepřekračování, v získávání pracovních kompetencí a to v zájmu svém a v zájmu zaměstnavatele.

Proces mentoringu má svá pravidla, přesto jeho průběh je vždy odlišný. Je vzájemnou interakcí mentora a menteeho, jejich typologii, je závislý na mnoha okolnostech, zejména pracovních a osobních. Je tvořivým procesem, jehož cíle jsou nastaveny a průběžně sledovány a evaluovány. Do cíle spolu mentor a mentee kráčejí takovým tempem, aby všechny kroky byly pro mentorovaného příjemné (nebo alespoň stravitelné…). Flexibilita mentoringu umožňuje opustit nepotřebné či vyřešené a pružně reagovat na záležitosti nečekané, nové…

 

 

                    

Mentoring ve školství

Jaká přesně je role mentora? Co od něj učitel může očekávat? Jakým přínosem pro dnešní školství je? Německý filozof moravského původu Edmund Husserl mluvil o „samodanosti „věcí. Nepochyboval o skutečnosti toho, co se ve zkušenosti ukazuje. Postřehl ovšem, že  zájem se upírá k věci samé a přeskakuje zkušenost. Tím se ochuzujeme o možnost zkoumat ji jako takovou. Učitel upírá svůj zájem ke konkrétnímu cíli. Situaci mnohokrát zažil, má konkrétní zkušenost. Ale přesto věci nejsou, jak mají být. A zde bychom mohli mluvit o jednom z nejdůležitějších úkolů mentora ( nebo kolegy z vedlejší třídy). Vidět proces nově, „nepřeskočit“ jej. Podívat se novýma očima…

 • Jsou čeští učitelé připraveni / uvítali by zavedení mentoringu do škol?
 • Je možno doporučit mentoring i zkušeným pedagogům?
 • Lze využití mentoringu považovat za efektivní prevenci v boji proti syndromu vyhoření?
 • Jaká je charakteristika mentora? Je předpoklad, že z řad kvalitních učitelů vzejde dostatek kvalitních mentorů?                

Slovo mentor pochází z řečtiny. Poprvé se objevilo v řeckém eposu Odyssea. Když Odyseus odcházel do Trojské války, svěřil péči o svou rodinu Mentorovi, který sloužil jako učitel a vychovatel jeho syna Telemacha. Úkolem mentora nebylo pouze vychovat Telemacha, nýbrž vést jej k vlastní zodpovědnosti za svůj život.

Po válce byl Odyseus odsouzen putovat 10 let než se vrátil domů. Telemachus, již dospělý, se vydal svého otce hledat. V pátrání mu pomáhala bohyně Athéna, která se přestrojila za Mentora a doprovázela Telemacha na jeho cestě. V té době se slovo „mentor“ stalo synonymem důvěrného rádce, přítele, učitele a zkušené a moudré osoby. 1)

V současné době je proces mentoringu vnímán jako dobrovolné provázení, spolupráce mezi mentorem - zralejším, zkušenějším a -  menteem. Pojem je často spojován s pracovním procesem, ale i průvodcovství v oblasti dospívání. Z tohoto úhlu pohledu je na mentorig nazíráno například v knize autorek Brumovské a Seidlové Málkové Mentoring.2)

Autorky se odvolávají na existenci mentoringu v přirozeném prostředí – mohou jimi být tety, strýcové, starší bratranci… A poukazují i na známé mentorské dvojice Socrates a Aritoteles, Freud a Jung, Sartre a Beauvariová.

Prof. Barták píše: Klíčem k nadstandardním výsledkům je pochopení triády UMĚT _ CHTÍT – MOCI…. A pokračuje: Moderní metody rozvoje jakými jsou development centre, koučing, mentoring, counseling či action learning navození souladu jednotlivých článků v této triádě úspěšně napomáhají. 3)

Které z vrcholů zmíněného trojúhelníku mentorig může ovlivnit?

UMĚT – tedy znalosti, dovednosti, zkušenosti. Mentor, sám zkušený odborník, bude umět vést kolegu po stránce odborné. Mentoring se proto samozřejmě nabízí jako nástroj pomoci začínajícím zaměstnancům, v případě pedagogického mentoringu učitelům. Otázkou zůstává, zda by mentoring byl přínosem pro učitele s několikaletou praxí. Neodmítnou jej už zpočátku? Odpovědět na tuto otázku je jedním z cílů práce.  Dá se ale předpokládat, že právě tato kategorie – tedy umět – bude důležitá spíše pro mladé začínající učitele.

CHTÍT – mentor je odborníkem na proces, postará se o to, aby se představy a přání proměnily v reálné cíle a plány. Neměl by vnucovat své cesty ke svému cíli, neměl by přebírat zodpovědnost za menteeho.

Zdá se, že nejméně – mentor i mentee – mohou ovlivnit poslední z triády – MOCI. Jedná se spíše o kategorii, kterou spravuje prostředí, zvyklosti, firemní kultura, finanční řízení, strategické plánování…, ale i vnější souvislosti – celospolečenská atmosféra, ekonomická situace apod. Ale pokud mentoring ve firmě funguje – mohou společně mentor a mentee hledat cesty mezi mantinely nastavenými vnitrofiremním i vnějším prostředím. A lépe: poznávat tato vymezení podrobněji, důvěrněji, případně posouvat je. Ku prospěchu menteeho i organizace či společnosti.

Snad tedy vedení škol a sami učitelé budou chtít, odborníci, zkušení učitelé (mentoři) budou umět a věřme, že i okolnosti vnější nebudou klást překážky. A potom zkusme mentoring,  nástroj, který dokáže to, co je v nás a to, čím procházíme, zefektivnit, to dobré znásobit a chyby využít k eliminaci těch budoucích...

autor: Iva Stratilová    

                                                                                                                             

 

1)      In: https://www.cpkp.cz/mentoring/co_je_mentoring.html

2)      BRUMOVSKÁ, T., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G.: Mentoring. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-772-5

3)      BARTÁK, J.: Jak vzdělávat dospělé. Praha: Alfa – Nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-87197-12-7, s. 132, odst.2

 

 

Co v oblasti mentoringu nabízíme?

 

 • zavedení procesu mentoringu ve firmách, na školách a úřadech
 • vytvoření metodik včetně příruček pro mentory i mentee - vždy konkrétně pro danou organizaci
 • analýzu stávajícího procesu mentoringu ve firmách, na školách a úřadech
 • vzdělávání a supervizi interních mentorů
 • měření kvality pedagogické práce
 • externí pedagogický mentoring

 

Proč zavádět mentoring?

 • úspora peněz a času

V případě adaptačního mentoringu se nový zaměstnanec rychleji seznámi s pracovním místem a požadavky na něj kladenými. Firma ušetří čas a peníze za možné chyby a nedostatky v práci nepoučeného pracovníka.

V případě podpory talentovaných zaněstnanců a v případě kariérního mentoringu získává firma náskok tím, že jí neodcházejí klíčoví zaměstnanci.

 • loajalita zaměstnanců

Nový zaměstnanec, rodič vracející se z rodičovské dovolené nebo zaměstnanec po dlouhodobé nemoci ocení, že mu firma umožní získat či se "bezpečně " navrátit ke kýženým kompetencím, a to s podporou, bez zbytečného stresu.

 • image organizace

Organizace, která podporuje svoji zaměstnance, ideálně ve všech důležitých mezních obdobích zaměstnaneckého poměru, tedy v období adaptace, při změně horizontální nebo vertikální ( zejména kariérní mentoring), po návratu přo dlouhodobé absenci či mentoring na "odchodnou" je vnímána nejen svými zaměstnanci, ale i okolím v nanejvýš příznivém světle. 

Anketa

Slyšeli jste už o mentoringu?

Ano a proces jsem vyzkoušel (36)
58%

Ano, ale jen teoreticky (15)
24%

Slovo slýchám, ale nevím přesně, oč běží... (9)
15%

Nic mi to neříká (2)
3%

Celkový počet hlasů: 62

Aktuální nabídka termínů: 24. - 26.8.2016 v Praze. Třídenní cyklus seminářů akreditovaných MŠMT. Začátek vždy v 8,30, ukončení po 8 vyučovacích hodinách.