Všeobecné obchodní podmínky

 

Poskytovatelem služeb je společnost AM SOLVO, s.r.o., se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 28294777, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 214851.

Okamžikem odeslání formuláře vzniká mezi účastníkem a poskytovatelem závazkový vztah a účastník je vázán těmito obchodními podmínkami a potvrzuje, že se s jejich obsahem seznámil, bez výhrad je akceptuje a souhlasí s nimi.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vzájemné vztahy těmito obchodními podmínkami a ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vč. ustanovení o ochraně spotřebitele a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

Ochrana osobních údajů

Poskytnutím osobních údajů v rozsahu registračního formuláře dává účastník souhlas s jejich zpracováním společností AM SOLVO, s.r.o., se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 28294777, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 214851 jako správci po dobu 5 let od doby uzavření smlouvy a může jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Účastník bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky.

Vyplněním formuláře každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, a zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

Účastník je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. Dále má účastník tato práva: jestliže zjistí nebo se bude domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jejich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této žádosti, má účastník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Platební podmínky

Cena služeb je uvedena u jednotlivých kurzů a/nebo seminářů. Ceny jsou uváděny v českých korunách včetně DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.

Před zahájením kurzu, semináře či poradenské aktivity je zaslána účastníkovi faktura na e-mail. Splatnost je sjednána obvykle těsně před zahájením kurzu či zkoušky. Platba je možná výhradně převodem na účet uvedený na faktuře, platba v hotovosti nebo kartou není možná.

 

Storno podmínky

Přihláška se považuje za závaznou, lze ji zrušit pouze ze závažných důvodů, a to vždy písemně, nejpozději 14 dnů před konáním akce.

Účastníkovi bude účtován storno poplatek, zruší-li objednanou službu 

  • 10 - 4 dny před konání vzdělávací nebo poradenské aktivity – storno poplatek ve výši 20% z ceny akce
  • 3 - 2 dny před konáním vzdělávací nebo poradenské aktivity - storno poplatek ve výši 50% z ceny
  • 1 den před konáním akce 100% ceny
  • v případě akcí akreditovaných pro klienta na míru je storno poplatek ve výši 100% platný v den schválené akreditace 
  • Účastník za sebe však může vyslat náhradního účastníka, přičemž o této skutečnosti informuje poskytovatele předem z důvodu přípravy podkladů pro účastníky vzdělávací nebo poradenské aktivity. Nejde-li o případy uvedené výše, nevzniká účastníkovi nárok na slevu ani vrácení případně uhrazené ceny nebo její část
 
 

Odpovědnost za vady

S ohledem na povahu poskytovaných služeb nenese poskytovatel služeb jakoukoliv odpovědnost za případné ztráty, škody, osobní nebo profesní negativní dopady, ztráty obchodních příležitostí nebo zaměstnání, ušlý zisk nebo výdělek, jež by mohly být považovány za přímý nebo nepřímý důsledek poskytnutých služeb.

Odstoupení od smlouvy

Odesláním formuláře souhlasí účastník s tím, že s plněním může poskytovatel započít před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, resp. bezodkladně po učinění objednávky prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. V souladu s ustanovením § 1837 písm. a) občanského zákoníku není možné z tohoto důvodu ze strany účastníka od objednávky nebo smlouvy odstoupit poté, co poskytovatel započal s plněním. Pro předejití jakýmkoliv pochybnostem se výslovně konstatuje, že plněním se rozumí již samotná příprava semináře, kurzu, či poradenské aktivity.

Nejedná-li se o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má účastník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli odesláno do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy vrátí poskytovatel účastníkovi peněžní prostředky, které poskytovatel od účastníka na základě smlouvy přijal, do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od účastníka přijal.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy s poskytovatelem uzavřené podle těchto VOP je věcně příslušná Česká obchodní inspekce. Kontaktní údaje České obchodní inspekce jsou:

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

 

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz