Marketing

I marketing má svoji filozofii. Každá filozofie obsahuje něco, čím je typická, nezaměnitelná i jedinečná. Pak je ale potřeba ještě mnohé k tomu, aby fungovala v praxi. V případě marketingu musíme znát nejen firemní orientaci na trh, to jak se lidé, jakožto spotřebitelé chovají, jejich typologie, na které konkrétní spotřebitele se zaměřujeme my, co vede spotřebitele ke změnám v chování atd. Základem je i znalost nástrojů marketingu, pod nimiž spadají ceny, výroba a také komunikace. Je potřeba dokázat vytvořit marketingové plány a disponovat s určité marketingovou strategií.

Je to jen nástin toho, co Vás v kurzu naučíme. Zúčastněte se našeho kurzu s názvem „Marketing“ a odstartujte tak svoji marketingovou filozofii.

akreditace: 1939/10-24/103

obsah:

 

1.      TEORETICKÝ ÚVOD DO MARKETINGU

I.    Teoretická část

a) Základní definice, význam marketingu v moderní tržní ekonomice, funkce marketingu.

b) Marketingová filosofie a orientace firem na trh. Jednotlivé koncepce přístupu firem k trhu

 

2.      ÚVOD DO CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE

I.    Teoretická část

a) Význam spotřebního chování.
b) Základní přístupy ke sledování spotřebního chování, vybrané modely.
d) Motivační struktury, postoje, hierarchie efektů.
e) Vnímání spotřebitele, formy učení ke spotřebnímu chování.
f) Segmentace trhu, typologie, cílové skupiny. Postupy procesní segmentace trhu.

g) Změny ve spotřebním chování, tendence.

II. Praktická část (projektová výuka)

·        Analýza vnímání spotřebitele

o            Segmentace trhu

o            Typologie spotřebitelů

o            Stanovení cílových skupin

·        Analýza změn ve spotřebním chování/tendence

·        Vyhodnocení projektu

 

3.      ZÁKLADNÍ NÁSTROJE MARKETINGU

I.Teoretická část

o            Historie marketingového mixu

o            Používání marketingového mixu, 4P, 4C

o            Výrobkový mix

o            Cenový mix

o            Komunikační mix

o            Distribuce, distribuční cesty

o            Problémy marketingového mixu

II.Praktická část

·        Návrh užití marketingových nástrojů

o            Výrobkový mix

o            Cenový mix

o            Komunikační mix

o            Distribuce, distribuční cesty

·        Vyhodnocení projektu

 

 

4.      TVORBA MARKETINGOVÉHO PLÁNU

I.Teoretická část

·        Funkce marketingového plánu

·        Části marketingového plánu

o            Charakteristika

o            firemní cíle

o            analýza

o            segmentace zákazníků

o            SWOT analýza

o            kontrolní mechanismy

·        Příprava akčního plánu v praxi

·        Písemná podoba marketingového plánu

II.Praktická část (projektová výuka)

·        Zadání

o            Stanovení firemních cílů

o            Analýza segmentace zákazníků

o            SWOT analýza

o            Stanovení kontrolních mechanismů

o            Příprava komplexního akčního plánu

·        Vyhodnocení projektu

 

5.      ÚVOD DO  KOMUNIKACE

o   Komunikace verbální

o   Komunikace neverbální

o   Skupiny neverbálních projevů

o   Kam útočí neverbální sdělení?

o   Kanály neverbální komunikace

 

6.      ÚVOD DO MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

I.       Teoretická část

·        Komunikační mix

o            Teorie a praxe reklamy

o            Teorie a praxe PR

o            Přímý marketing, osobní prodej

o            Podpora prodeje

·        Trendy v komunikaci

·        Etika a právo v marketingové komunikaci

·        Komunikační plánování

 

II.Praktická část (projektová výuka)

·        Analýza reklamy

o            Návrh reklamy

o            Stanovení cílové skupiny

o            Claim

o            Podpora prodeje

·        Stanovení nástrojů

·        Vyhodnocení projektu

 

7.      ÚVOD DO MARKETINGOVÉ STRATEGIE

I.Teoretická část

·        Strategické marketingové řízení

o            Postup při tvorbě marketingové strategie

·        Marketingové strategie

·        Metody strategické situační analýzy

·        Rozhodování v marketingové strategii

o            dle produktu

o            dle ceny

o            dle distribuce

o            dle komunikační strategie

·        Implementace marketingového projektu

II.Praktická část (projektová výuka)

·        Zadávací brief

·        Tvorba marketingové strategie

·        Vyhodnocení projektu

 

8.      ÚVOD DO MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU

I.Teoretická část

·        Definice a typy výzkumu

·        Informační prameny

o            primární a sekundární zdroje informací

·        Základní metody kvantitativního výzkumu

·        Základní metody kvalitativního výzkumu

·        Zpracování a analýza informací

o            Výrobkový mix

o            Cenový mix

o            Distribuční mix

o            Komunikační výzkum

·        Syntéza poznatků, interpretace výsledků výzkumu

 

časová dotace: 100 hodin

cena: 12 000 Kč / osoba v kurzu

individuální kurz: 20.000 Kč

 

 

jak se přihlásit:

telefonicky: mob.: 777 327 155

e-mailem: registrace@amsolvo.cz

Na stejných kontaktech získáte také více informací